Polityka prywatności

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administrator danych osobowych jest Marta Górka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAGALIE Marta Górka, ul. Zakopiańska 56, 30-418 Kraków, zwana dalej Magalie.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Magalie jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
 • Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
 • Dane osobowe klientów indywidualnych (Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania / adres dokonywania pomiaru)
 • Dane osobowe klientów hurtowych (Imię, nazwisko, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej / adres zamieszkania, firma przedsiębiorcy, numer telefonu adres e-mail, adres dokonywania pomiaru)
 • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)

*  – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

 • Cele i podstawy przetwarzania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody (Podstawą przetwarzania tych danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda)
 • Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów / porozumień mogą posiadać także podmioty wspierające Magalie w zakresie usług oraz infrastruktury IT a także podmiot powiązany MAGALIE S.C., Marta Górka, Paweł Górka.
 • Okres przechowywania Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

 Dane osobowe kontrahentów

 • Cele i podstawy przetwarzania danych Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy stronami (na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT), wynikających m. in. z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT. Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów (pracowników) będą przetwarzane dla celów kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest zapewnienie kontaktu z kontrahentem oraz zapewnienie realizacji umów zawartych z kontrahentami).
 • Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów / porozumień mogą posiadać także podmioty wspierające Magalie w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy) a także podmiot powiązany MAGALIE S.C., Marta Górka, Paweł Górka.
 • Okres przechowywania Dane osobowe kontrahentów będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Magalie oraz realizacji łączących strony umów.

Dane osobowe klientów indywidualnych

 • Cele i podstawy przetwarzania danych Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane dla celów realizacji niniejszej umowy (na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT)
 • Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów / porozumień mogą posiadać także podmioty wspierające Magalie w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy) a także podmiot powiązany MAGALIE S.C., Marta Górka, Paweł Górka.
 • Okres przechowywania Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła realizacja zlecenia
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.

Dane osobowe klientów hurtowych

 • Cele i podstawy przetwarzania danych Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane dla celów realizacji niniejszej umowy (na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT). Dane osobowe przedstawicieli Zleceniodawcy będą przetwarzane dla celów kontaktkowych (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest zapewnienie kontaktu z klientem oraz zapewnienie realizacji umów zawartych z klientami.
 • Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów / porozumień mogą posiadać także podmioty wspierające Magalie w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy) a także podmiot powiązany MAGALIE S.C., Marta Górka, Paweł Górka.
 • Okres przechowywania Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła realizacja zlecenia
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów / porozumień mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Magalie a także podmiot powiązany MAGALIE S.C., Marta Górka, Paweł Górka.. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

W procesach przetwarzania danych osobowych Magalie nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez Magalie także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk. Magalie nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Magalie moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Punkt kontaktowy Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

MAGALIE Marta Górka
Adres: ul. Zakopiańska 56, 30-418 Kraków
E-mail: magalie@magalie.com.pl